صفحه اصلي 


فاشيسم مذهبي مرزهاي قساوت را در مينوردد

 

افزايش بيسابقه اعدامها, كشتن زندانيان زير شكنجه, قطع دست و پاي زندانيان و اعدام مجروحان

چند تن از رؤساي سازمانهاي ضد رژيم آخوندي, دبيركل, شوراي امنيت و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به يك اقدام فوري در مقابل وحشيگري و قساوت بيسابقه رژيم آخوندي در هفته هاي اخير فراخواندند .

رژيم آخوندي در سه هفته اي كه از سال جديد ميلادي ميگذرد , با اعدام دست كم 23نفر, كشتن يك دانشجوي مخالف زير شكنجه در شهر سنندج, اعدام يك زنداني مجروح روي برانكارد در شهر خوي, قطع دست و پاي 5زنداني در شهر زاهدان, محكوم كردن 2نوجوان زنداني به اعدام از طريق پرتاب از بلندي در شيراز و صدها جنايت هولناك ديگر, در صدد است با ايجاد جو رعب و وحشت از بروز خشم و نارضايتي مردم بجان آمده از فقر, گراني, سركوب و فساد حكومتي جلوگيري كند .

موج جديد سركوب و وحشيگري آخوندهاي حاكم بر ايران در حاليست كه تظاهرات گسترده دانشجويان در ماه دسامبر, اعتراضات مردم نسبت به فقدان گاز و نفت و مرگ شمار زيادي از ايرانيان به همين خاطر, رژيم آخوندي را سخت به وحشت انداخته است .

روز دوم ژانويه 11زنداني در تهران و قم, هفتم ژانويه 5 زنداني در زاهدان و دهم ژانويه 7زنداني در بيرجند, تنكابن و جهرم اعدام شدند .

روز 6ژانويه, ابراهيم لطفاللهي 27ساله, دانشجوي دانشگاه سنندج, توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير و تحت شكنجه قرار گرفت. روز 15ژانويه رژيم به خانواده لطف اللهي خبر ميدهد كه فرزندشان در زندان خودكشي كرده است . ماموران براي جلوگيري از افشاي آثار شكنجه بر روي بدن قرباني از تحويل جنازه به خانواده خوداري ميكنند و ميگويند آنها خود جنازه ابراهيم را دفن كرده اند .

به نوشته روزنامه كردي سوا آقاي حسن حكمت دمير, كه توسط سپاه پاسداران در شهر خوي دستگير شده بود, در حاليكه به علت شدت جراحات به هنگام دستگيري يك پاي خود را از دست داده بود و روي برانكارد حمل ميشد, اعدام گرديد .

دژخيمان رژيم آخوندي روز 6ژانويه, در يك مجازات وحشيانه قرون وسطايي, دست راست و پاي چپ 5زنداني كه متهم به شركت در ناآراميهاي استان سيستان و بلوچستان بودند, در شهر زاهدان قطع كردند. اسامي قربانيان عبارتست از م.الف روديني, م.الف. جليلي, الف.ب. ريگي, الف. ريگي. و د.پهلوان .

روز3ژانويه, حكم دو جوان بنامهاي طيب و يزدان كه چندي پيش در شهر شيراز به اعدام به شيوه پرتاب از بلندي محكوم شده بودند, از سوي ديوان عالي رژيم ضد بشري آخوندي مورد تاييد قرار گرفت .

سكوت و بي عملي در مقابل رژيمي كه همزمان با موج جديد سركوب, ماجراجويي در خليج فارس, مداخلات در عراق و افغانستان و جنگ افروزي در لبنان و فلسطين را تشديد كرده و پروژههاي دستيابي به تسليحات اتمي را تسريع كرده است , آزمون خطيري است كه جامعه جهاني در دفاع از حقوق بشر و صلح و مبارزه با تروريسم با آن مواجه است .

 

 

 

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=